Hướng dẫn đăng ký đánh giá hợp chuẩn truy xuất nguồn gốc

Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu

Đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc quốc gia và quốc tế
Giải Pháp Tem Truy Xuất Nguồn Gốc Tích Hợp Chống Giả Cho Sản Phẩm Hàng Hoá Xuất Khẩu Đi Trung Quốc

Cung cấp tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đi Trung Quốc

Do tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam - Trung Quốc phát hành, được hải quan Trung Quốc chấp thuận
Hướng dẫn đăng ký đánh giá hợp chuẩn truy xuất nguồn gốc

Hướng Dẫn Đăng Ký Và Xác Thực Mã Vùng Trồng, Mã Vùng Nuôi, Mã Xưởng Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Truy Xuất Nguồn Gốc

Để Xuất Khẩu Sản Phẩm Hàng Hoá Đi Trung Quốc Và Quốc Tế

Tin tức