CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH HÀ GIANG

Thành viên

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc:
Chi tiết:
Tham gia tập huấn giải pháp và sử dụng phần mềm truy xuất-cổng thông tin truy xuất nguồn gốc Hà Giang
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: